Menu Zavrieť

Problémových susedov už bude možné pokutovať

Nakoľko sme sa aj v minulosti zaoberali problematikou správy bytových domov, konkrétne pri bytovom družstve v Michalovciach, tak vám prinášame zaujímavé novinky, ktoré zavádza nový bytový zákon, napr. aj v oblasti susedských vzťahov a riešenia problémov s neprispôsobivými susedmi. Problematikou sa tiež hlbšie zaoberá aj Združenie pre lepšiu správu bytových domov, ktoré ponúka občanom aj konzultácie na túto tému. (viac info a kontakt na konci článku)

Koncom roka 2019, konkrétne 5. decembra, prišlo v NR SR v treťom čítaní na rad prerokovanie návrhu novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, čo ocenilo Združenie pre lepšiu správu bytových domov, pretože sa dlhodobo zaujímajú o tému vymožiteľnosti domového poriadku. Pri dlhodobej snahe o zaradenie domového poriadku do bytového zákona bolo cieľom združenia, aby bolo porušovanie domového poriadku, ktorý si schvália vlastníci na schôdzi alebo zhromaždení nadpolovičnou väčšinou hlasov sankčne vymožiteľné. Rozhodnutie prijaté na schôdzi prítomnými vlastníkmi je totiž záväzné pre každého. Na pozitívne prijate pravidiel v domovom poriadku bude potrebná nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov v bytovom dome. Súhlas budú môcť vyjadriť aj v písomnom hlasovaní.

V prípade, ak je napríklad majiteľom bytu v bytovom dome neprispôsobivý vlastník, ktorý fajčí v spoločných priestoroch, necháva výkaly svojho domáceho miláčika v spoločných priestoroch alebo inak znečisťuje bytový dom, bude takýto vlastník môcť byť za porušovanie na schôdzi schváleného domového poriadku sankcionovaný pokutou, ktorej výška bude uvedená v domovom poriadku.
Účelom zavedenia sankcií do domového poriadku je zlepšiť kvalitu bývania v bytových domoch prostredníctvom dobrého susedského spolunažívania podporeného dodržiavaním spoločných pravidiel pre ten ktorý bytový dom.

Novela sa však dotkla aj inštitútu zverejňovania dlžníkov v bytovom dome, ktorých je možné zverejniť len v prípade ak „majú úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň 500 eur“. Táto fixne určená suma však nezohľadňuje ako geografické rozdiely, tak ani individuálny stav každého bytového domu. Novelou sa zaviedlo nové variabilné pravidlo v podobe zverejnenia dlžníka, ktorý má „úhrnnú výšku nedoplatkov na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a na úhradách za plnenie aspoň vo výške trojnásobku ich aktuálneho mesačného určenia“.

Celé znenie zákona nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/476/20200201

Ak vás táto téma a problematika s ňou súvisiaca zaujala, neváhajte osloviť priamo odborníka na danú tému, predsedu Združenia pre lepšiu správu bytových domov JUDr. Mgr. Mareka Perdíka na tel. čísle 0918 628 240. Radi Vám problematiku predstavia.

zdroj: Združenie pre lepšiu správu bytových domov

Milan Kaplan, zdroj: TS Združenia pre lepšiu správu bytových domov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *