Pravda oči koľe

Pokračovanie článku o bytovom družstve v Michalovciach

Ako reagovalo samotné OSBD Michalovce:

V § 8 ods.1 zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa uvádza: Činnosť správcu môže byť vykonávaná len podľa tohto zákona. Na OSBD MI majú asi iný výklad zákona o vlastníctve bytov, ak si myslia, že zhromaždenie delegátov môže rozhodovať o použití finančných prostriedkov z FPÚaO (položka réžia údržby) vlastníkov bytov jednotlivých bytových domov teda rozhodovať o majetku vlastníkov bytov.

OSBD MI vo svojom stanovisku uvádza „že v rámci okresu a regiónu je najstarším právnym subjektom vôbec a čo sa týka správy bytov je bezkonkurenčne najodbornejším a aj najobjektívnejším subjektom“. Z mojich zistení z oficiálnej web stránky SOI vyplýva, že SOI len za posledné dva roky na základe kontrol vykonaných na OSBD Michalovce a na základe zistení protiprávneho konania uložila OSBD Michalovce 5 pokút v celkovej výške 2080 eur. V zátvorke uvádzam čísla jednotlivých právoplatných rozhodnutí SOI a výšku udelenej pokuty (SK/0720/99/2015 pokuta 330 €, SK 0549/99/2016 pokuta 400 €, SK/0004/99/2017 pokuta 300€, SK/0752/99/2016 pokuta 600 €, P/0272/08/17 pokuta 450 €). Podľa vyjadrenia OSBD Michalovce je OSBD Michalovce v rámci regiónu čo sa týka správy bytov najodbornejší a najobjektívnejším subjektom – vyššie uvedené však svedčí o inom.

O „odbornosti“ OSBD MI je zmienka aj v uznesení Krajského súdu Košice sp. zn. 3Co/412/2016, kde OSBD MI bolo žalovaným a aj keď v spore bolo úspešné za povšimnutie stojí táto časť uznesenia:

14. O nároku na náhradu trov konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1, 2 CSP v spojení s § 255 ods. 1 CSP. Aj keď žalovaný bol v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia úspešný a v odvolacom konaní dal sa zastúpiť právnym zástupcom a takto mu trovy konania preukázateľne vznikli. Krajský súd aplikoval pre rozhodnutie o trovách ust. § 257 CSP, ktoré umožňuje súdu nezaviazať neúspešnú stranu sporu na náhradu trov konania. Dôvody hodné osobitného zreteľa vzhliadol odvolací súd v skutočnosti, že v čase podania pôvodného návrhu na vydanie predbežného opatrenia dňa 20.01.2016, žalovaný realizoval úkony, konkrétne výber firmy OTIS Výťahy s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava bez rozhodnutia vlastníkov bytov a bez toho, aby bolo rozhodnuté o financovaní kompletnej modernizácie výťahu. Písomné hlasovanie ohľadom rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov bolo prijaté neskôr, preto vzhľadom na charakter procesnej situácie v konaní o nariadenie neodkladného opatrenia odvolací súd rozhodol o trovách konania tak, že nepriznal žalovanému proti žalobkyni ich náhradu.

Na základe hore uvedeného je na mieste niekoľko otázok. Akým vlastne správcom je OSBD Michalovce? Akú reklamu členom družstva robia zodpovední funkcionári OSBD MI svojím konaním? Kto zaplatil alebo zaplatí všetky tie pokuty? A kto je zodpovedný za zistené protiprávne konania? Na to by sa mali pýtať členovia družstva (členovia družstva sú vlastníkmi OSBDMI, teda je to ich firma v ktorej majú majetkový podiel), členov predstavenstva, členov kontrolnej komisie a svojich delegátov zvolených za jednotlivé bytové domy.

Podľa stanov OSBD MI verejne prístupných na web stránke OSBD MI konkrétne v článku 80 bod 1. sa uvádza „Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov.“ Ako asi kontrolná komisia OSBD MI od roku 2005 kontrolovala všetku činnosť družstva, ak neprišla na jasné porušenie zákona o vlastníctve bytov a porušenie zmluvy o výkone správy.

Vlastníci bytov by sa mali postupu OSBD Michalovce v prípade sťahovania finančných prostriedkov z účtov FPÚaO jednotlivých bytových domov pod položkou réžie údržby účinne brániť najprv cestou svojich zástupcov vlastníkov bytov, ktorí sú mnohí aj delegátmi najvyššieho orgánu družstva ( Zhromaždenie delegátov) a žiadať OSBD Michalovce o vrátenie všetkých neoprávnene stiahnutých finančných prostriedkov. Pomocnú ruku pri vymáhaní svojich neprávom stiahnutých peňazí by vlastníkom bytov mohli podať aj slušní renomovaní právnici, ktorých na Slovensku vďaka Bohu máme ešte dosť.

OSBD MI je pripravené pravdu a vôľu svojich členov (rozumiem v prípade réžie údržby) hájiť pred Európskymi inštitúciami. Chcú skutočne funkcionári OSBD MI zodpovední za protiprávne konanie obhajovať pred Európskymi inštitúciami vôľu svojich členov? Súhlasia členovia OSBD MI s tým, aby zodpovední funkcionári OSBD MI porušovali bez následkov zákony Slovenskej republiky? Súhlasia členovia družstva aby protiprávnym konaním zodpovedných funkcionárov družstva oberalo OSBD MI vlastníkov bytov o ich peniaze?

Krátko k polícií a prokuratúre. O tom aké výsledky dosahuje na Slovensku polícia a prokuratúra svojou prácou asi netreba nikoho zvlášť presviedčať.

Podľa vyjadrenia OSBD MI som v prvom článku uviedol nepravdivé a zavádzajúce informácie. O tom, kto uvádza nepravdivé a zavádzajúce informácie nech si čitateľ urobí záver sám.

Svojou aktivitou sa snažím verejnosť upozorňovať na poškodzovanie záujmov a práv občanov nášho mesta a kraja a to použitím faktov a nie populistickými vyjadreniami ako je to v našej spoločnosti zaužívané.

Aj v prípade tejto témy platí staré známe zemplínske príslovie „Pravda oči koľe.“

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *