Menu Zavrieť

Gymnázium na ul. Ľ.Štúra v Michalovciach ponúka priestory do prenájmu

Košický samosprávny kraj ako aj samotné Gymnázium na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach zverejnilo zámer, resp. ponuku na prenájom zaujímavých nebytových priestorov v rôznych výmerách a cenových hladinách. Termín uzávierky na podávanie žiadostí je do 17. 8. 2020. Viac informácií vám určite radi poskytnú priamo na škole, my zverejňujeme obsah celého zámeru s konkrétnymi ponukami:

ZÁMER NA NÁJOM nebytových priestorov na ul. Ľ. Štúra 26 v Michalovciach

Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 07101 Michalovce, ako správca majetku vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, v zmysle § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov ponúka na prenájom nižšie špecifikované nebytové priestory v budove Gymnázia, Ľ. Štúra 26 v Michalovciach (budova so súpisným č. 47 na pozemku registra C KN parcelné č. 136/6, katastrálne územie Michalovce, zapísaná na liste vlastníctva č. 5740) a to na dobu neurčitú za mesačné minimálne nájomné 3,08 EUR/ m².

K uvedenej sume za nájom sa pripočítavajú prevádzkové náklady na energiu, vodu, energetické služby a údržbu spoločných priestorov. Uvedené nebytové priestory sa ponúkajú na prenájom samostatne. Účel využitia: výchovno-vzdelávacia činnosť, záujmová činnosť, kancelária, administratívne priestory, skladové priestory. Špecifikácia nebytových priestorov:

1. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 8 o výmere 64,50 m², za minimálne nájomné vo výške 198,66 EUR.

2. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 10 o výmere 39,37 m², za minimálne nájomné vo výške 121,26 EUR.

3. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 13 o výmere 21,75 m², za minimálne nájomné vo výške 66,99 EUR.

4. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 5 o výmere 64,50 m², za minimálne nájomné vo výške 198,66 EUR

5. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 4 o výmere 19,01 m², za minimálne nájomné vo výške 58,55 EUR

6. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 3 o výmere 67,50 m², za minimálne nájomné vo výške 207,90 EUR

7. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 2 o výmere 66,22 m², za minimálne nájomné vo výške 203,96 EUR

8. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 1 o výmere 22,50 m², za minimálne nájomné vo výške 69,30 EUR

9. Nebytový priestor na I. poschodí budovy školy v časti F pozostávajúci z miestnosti F1 22 o výmere 22,50 m², za minimálne nájomné vo výške 69,30 EUR

Záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať na adresu: Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce v uzatvorenej obálke označenej heslom „Nájom miestnosti II – ponuka, NEOTVÁRAŤ“. Posledný deň prijímania ponúk je 17.08.2020 do 12.00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky). Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku na každú miestnosť. Ak záujemca predloží viacero ponúk na tú istú miestnosť, budú všetky jeho ponuky zo zámeru na prenájom vylúčené.

Ponuka musí obsahovať: – identifikačné údaje záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko alebo názov, sídlo, IČO), – súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zámeru na prenájom a uzatvorenie nájomnej zmluvy, – vyhlásenie záujemcu, že nepatrí medzi osoby, ktoré si nemôžu priamym spôsobom prenajímať majetok Košického samosprávneho kraja v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, – účel využitia prenajatého priestoru, – cenovú ponuku.

Obhliadku nebytových priestorov je možné vykonať po telefonickom dohovore na t.č.: 0908 826 962. Nájomná zmluva na dobu neurčitú bude uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s víťazným záujemcom podlieha schváleniu Košickým samosprávnym krajom. Vyhlasovateľ zámeru na prenájom si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *