Gymnázium na ul. Ľ. Štúra končí? NIE. Gymnázium ožíva.

J. W. Goethe v jednom zo svojich citátov povedal: „Život patrí živým, ten kto žije, musí počítať so zmenami.“ Túto výstižnú vetu spomínam v súvislosti s Gymnáziom na ulici Ľ. Štúra v Michalovciach. Škola ožíva a zmeny, ktoré so sebou toto vstanie z popola prináša, sú neoddeliteľnou súčasťou procesu, ktorý jej pomôže stáť pevne na nohách. Šíriace sa zlomyseľné reči o jej konci, či zaujatý postoj voči potrebným zmenám, ktoré nové vedenie realizuje, sú len nepochopením cesty k efektívnemu Gymnáziu, ktorého primárnym cieľom bude poskytnúť kvalitné vzdelanie budúcim vysokoškolákom, tvoriac tak prirodzené konkurenčné prostredie voči dominantnému postaveniu GPH v Michalovciach. To napokon prinesie úžitok obom školám, ale najmä študentom. Povedzme si ale o tejto ceste viac…

Voľby nového riaditeľa školy

Voľba nového riaditeľa školy priniesla ako prvá hneď niekoľko otáznikov a pochybností o tom, v akom stave Gymnázium je a čo všetko sa na škole dialo ešte pred nástupom nového vedenia na úrad KSK. Nepochybne vzniklo množstvo teórií o tom, akým spôsobom výber prebiehal, o čo sa už postarala skupinka ľudí, ktorá sa na postupnej stagnácii školy podieľala a ktorej jej krátkozraký pohľad vidiac len riaditeľské kreslo v kancelárii nedovolil vidieť aj záujem školy a jej budúcnosť. Voľba prebehla úspešne až na tretí pokus, pretože vtedajšie vedenie školy nezabezpečilo zákonný postup pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy, ktorí majú právo hlasovať pri výbere budúceho riaditeľa. S týmto názorom sa stotožnil aj župan a tak využil svoju zákonnú právomoc vetovať výsledky zmarenej prvej voľby, keďže škola si nedokázala splniť svoje povinnosti. Pri druhom pokuse sa zase priamo na zasadnutí rady školy zistilo, že škola nemá zákonne ustanovenú žiacku školskú radu, teda nemala ani žiaden jej štatút a neexistoval ani zápis o tom, akým spôsobom bol do rady školy zvolený žiak, ktorý mal tiež hlasovať o riaditeľovi. Bol to dokonalý obraz toho, ako škola fungovala, nezákonnosť priamo na rade školy potvrdil aj zástupca z okresného úradu odboru školstva z KE a tak voľba ani nemohla prebehnúť, dokiaľ sa tieto nedostatky neodstránili. Napokon až tretí pokus, keď už po urgenciách zriaďovateľa boli dané všetky veci do poriadku, bola voľba úspešná a väčšinou hlasov bola zvolená nová riaditeľka PaedDr. Adriana Petrová, PhD., ktorá od začiatku deklarovala vo svojej vízii tak potrebné zásadné zmeny na škole, aby ju v podstate zachránila a vytrhla z marazmu.

Situácia okolo nezákonnej voľby do rady škola bola prednesená aj na zastupiteľstve KSK
foto: Veronika Janušková

Škola dnes pod novým vedením

Prvým impulzom je, že pribudol veľký nápis Gymnázium nad hlavným vchodom do budovy školy, aby bolo už z diaľky vidieť, aká inštitúcia sa v tejto budove nachádza a že určite nikam neodchádza. Zámerom školy je stabilizácia a zefektívnenie stavu pedagogického zboru a zabezpečenie 100 % odbornosti edukačného procesu, pretože poslaním školy je príprava žiakov na vysokoškolské štúdium. Dôležitou výzvou nového vedenia nepochybne bude zvládnutie celkového hospodárenia školy, pretože dedičstvo, ktoré po sebe zanechalo predchádzajúce vedenie bolo aj podľa slov vedúceho odboru školstva KSK neustále v červených číslach a tak školu museli doslova dotovať tie školy v kraji, ktoré dokázali hospodáriť efektívne. Tomuto je však od nástupu nového vedenia koniec a škola sa po dlhej dobe konečne dostala z deficitu a netvorí tak pre kraj stratu, čo potvrdil odbor školstva KSK na augustovej školskej komisii. Najmä kapitola mzdy a súvisiace odvody bola v minulosti problematická, pretože dochádzalo k preplácaniu nadčasových hodín s viac ako 35%-ným navýšením v situácii, keď počet žiakov mal klesajúcu tendenciu a stav pedagogických zamestnancov sa len mierne znížil.

V rámci efektívneho vynakladania finančných prostriedkov nie je možné podporovať trend delenia tried podľa vzoru minulých rokov (na čo bola škola upozorňovaná zriaďovateľom). Nad rámec zákona je možné ísť, keď škola disponuje prebytkom finančných prostriedkov, čo sa nedialo a tak delenie na skupiny bude v školskom roku 2020/2021 zodpovedať štátnemu vzdelávaciemu programu pre gymnáziá, tak v cudzích jazykoch, ako aj informatike či prírodovedných predmetoch.

Za výrazný nedostatok školy podľa hodnotiacich správ predchádzajúcich rokov bol považovaný exteriér a vonkajší vzhľad školy (omietka, okná, oplotenie). Nedostatky exteriéru školy boli podľa hodnotiacich správ kompenzované starostlivosťou o interiér školy, ktorá bola zameraná na upratovanie a údržbu. Prenesene povedané, nič nebolo inovované, len sa upratovalo. Teda najväčšiu zásluhu na budovaní imidžu školy mali zrejme školník, údržbár a upratovačky. Klobúk dole pred týmito nepedagogickými zamestnancami.

Už v šk. roku 2017/2018 boli zvažované akútne požiadavky ohľadom výmeny okien a úpravy fasády, ktoré by výrazným spôsobom prispeli k lepšiemu imidžu školy aj k skvalitneniu pracovných podmienok v interiéri školy, zabezpečili by optimálny tepelný komfort, priniesli by aj výrazný ekonomický efekt vďaka úsporám na výdavkoch za energie. Za naliehavé úlohy boli naďalej označené úprava sociálnych zariadení, rekonštrukcia školského ihriska a oplotenie areálu školy. To znamená, že boli naliehavými úlohami už roky dozadu. V šk. roku 2018/2019 opäť bolo len konštatované, že rekonštrukcia budovy a súvisiaca výmena okien a dverí za plastové je potrebná a priniesla by komfortnejšie prostredie z hľadiska tepla. Do februára 2020 tieto úlohy neboli splnené.

Až po výmene vedenia školy sa začali úlohy realizovať. Oplotenie areálu sa podarilo zrealizovať v priebehu niekoľkých týždňov. Je možné konštatovať, že v máji 2020 bolo oplotenie areálu školy hotové, a to s nakúpeným materiálom a svojpomocne. Rovnako aj úprava sociálnych zariadení, ktorá ešte v hodnotiacej správe za 2017/18 bola označená ako naliehavá a tiež spájaná s vysokou finančnou náročnosťou je po výmene vedenia školy postupne realizovaná. Súčasťou školy je aj átrium, ktoré bolo rovnako roky neudržiavané, kry aj stromy prerastené. Stačilo pár účinných zásahov, zopár vysadených kvetov, lavičiek zhotovených z paliet a átrium získalo novú tvár, svojpomocne, bez vysokej finančnej náročnosti. Začalo sa s postupnou rekonštrukciou tried, vytvorila sa možnosť nových učební jazykov. K bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy prispeje inštalácia kamerového systému, oprava schodov v interiéri školy. Nový školský rok začne časť študentov s novými modernými šatňovými skrinkami. Zmenami prechádza aj školská jedáleň. Dochádza k výmene zastaraných zariadení určených na prípravu jedál. Zvýšil sa komfort pre všetkých stravníkov školskej jedálne nákupom špeciálnej tieniacej techniky. Aj školské ihrisko potrebuje zrekonštruovať, ale vystrihanie prerastených neudržiavaných krov a stromov, vykosenie trávnika a vyčistenie bežeckej dráhy umožnilo, aby študenti mohli tento priestor od septembra 2020 bezpečne využívať. Nie všetky úpravy sa spájajú s vysokou finančnou náročnosťou. Niekedy stačí zdravý sedliacky rozum.

Nové átrium v procese úprav

Čo školu čaká?

Spravovanie zvereného majetku bolo zrejme väčším problémom, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. V inventarizačných súpisoch je možné nájsť aj položky z čias, kedy Gymnázium sídlilo v jednej budove spoločne so Strednou priemyselnou školou a ktoré fyzicky už ani neexistujú, preto dôjde k zásadným organizačným zmenám v rámci dokumentácie a jej archivácie.

Najdôležitejšou úlohou bude komplexná rekonštrukcia školy a to predovšetkým exteriéru, ktorá prebehne v dvoch etapách, už na budúci rok rozpočet KSK zahrnie na túto rekonštrukciu 860.000,-€ a v roku 2022 ďalších 575.000,-€.

Správa majetku zahŕňa aj starostlivosť a efektívne využívanie priestorov, ktoré škola na výučbu nepotrebuje. Vedenie školy a KSK pristúpili k možnosti prenajatia 100 % týchto priestorov. S týmto taktiež súvisí úprava interiéru a exteriéru prenajímanej budovy. Nájomníci budú predstavovať atraktívnu ponuku v rámci vzdelávacích a voľnočasových aktivít nielen pre študentov školy. Zoznam ponúkaných priestorov v rámci výzvy nájdete aj tu: http://vilomeniny.sk/gymnazium-na-ul-l-stura-v-michalovciach-ponuka-priestory-do-prenajmu/

Zmeny v škole sú sprevádzané aj menej populárnymi opatreniami. V roku 2020 sa znížil počet pedagogických zamestnancov o 5, z toho traja pedagogickí zamestnanci odišli do starobného dôchodku, s dvomi pedagogickými zamestnancami bol ukončený pracovný pomer z dôvodu nadbytočnosti. Výzvou pre školu bude túto krivku zastabilizovať, čo bude možné len zvýšením konkurencieschopnosti školy a jej atraktivity.

Školu čaká aj vysporiadanie sa s problémami, ktoré zanechalo po sebe bývalé vedenie a keďže sa pri prvotnej kontrole zistilo aj niekoľko vážnych finančných nezrovnalostí, tak v druhom polroku 2020 prebehne na škole aj finančná kontrola útvaru hlavného kontrolóra KSK, ktorú schválilo na môj návrh zastupiteľstvo KSK.

Záver

Nové vedenie KSK prebralo školstvo v našom kraji doslova v katastrofálnom stave a to najmä čo sa týka finančnej stránky, 2/3 škôl boli v roku 2018 v červených deficitných číslach, mali sme registrované obrovské množstvo nepotrebných odborov, nadmernú prezamestnanosť a zanedbané budovy škôl. Pozitívne zvládanie týchto dedičstiev sa tak stalo aj mojou prioritou pre okres Michalovce a pomocnú ruku som kedykoľvek ochotný podať ktorejkoľvek škole v našom okrese, čo aj aktívne robím (napriek nevraživosti tých, ktorým určité zmeny vadia kvôli ich egoizmu), pretože v mnohých ohľadoch práve naše školy tvoria budúcnosť celého regiónu.

Milan Kaplan, poslanec KSK a člen rady školy GĽŠ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *