Ako zarába bytové družstvo na Michalovčanoch

Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce (v skratke OSBD MI) spravuje byty vlastníkov bytov na základe zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Na základe tohto zákona má OSBD MI s vlastníkmi bytov uzavretú zmluvu o výkone správy (dostupná online: http://www.osbdmi.sk/files/zmluva-ZVS.pdf ).

Podľa aktuálne platného zákona môže byť činnosť správcu vykonávaná len v jeho medziach, pričom zákon upravuje najmä zásady hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv a to vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi. V zmysle uzatvorenej zmluvy o výkone správy čl. VII. ods. 10 má správca presne stanovené za akých podmienok môže disponovať s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv. OSBD Michalovce si v rámci spomínaného fondu od vlastníkov bytov sťahuje finančné prostriedky za položku tzv. réžia údržby, čo predstavuje pre jeden vchod v bytovom dome zhruba 130,- až 140,-EUR (viď príloha č. 1 súpis položiek do fondu opráv na ulici M. Rázusa Michalovce). Ročne si tak OSBD Michalovce takýmto spôsobom od vlastníkov bytov stiahne na tejto položke cca 40. 000,- EUR a to v rozpore so zákonom 182/1993 Z. z. a zároveň tým aj porušuje platnú zmluvu o výkone správy. Toto tvrdenie potvrdila aj Slovenská obchodná inšpekcia v právoplatnom rozhodnutí č. SK/0752/99/2016, ktorým bolo konštatované porušenie zákona a OSBD Michalovce bola udelená pokuta 600,-EUR.

OSBD MI používa na svoju obhajobu argumentáciu, že dané finančné operácie robí na základe uznesenia zhromaždenia delegátov ako vnútorného orgánu družstva, ktorá schvaľuje finančný plán družstva a v tom aj predmetnú réžiu údržby. Bytové družstvo tvrdí, že toto zhromaždenie delegátov reprezentuje zástupcov vlastníkov, čo ale nie je pravda. Zhromaždenie delegátov o ktorom hovorí OSBD Michalovce nemá žiadne právo vo svojich uzneseniach zaväzovať vlastníkov bytov a ani im nemôže žiadnym spôsobom siahať na ich majetok, čo znamená, že nemá právo ani rozhodovať o tom akým spôsobom budú použité financie z fondu prevádzky, údržby a opráv, čo potvrdzuje jednak platná legislatíva SR, platná zmluva o výkone správy a aj konštatovanie SOI vo svojom rozhodnutí.

Za roky 2005 až 2016 OSBD Michalovce na základe takéhoto sťahovania financií obralo vlastníkov bytov v Michalovciach zhruba o 500.000,-EUR a jedinou sankciou za to, bola pre bytové družstvo pokuta vo výške 600,-EUR, naozaj dokonalý biznis na úkor občana. OSBD Michalovce podalo žalobu na preskúmanie rozhodnutia Slovenskej obchodnej inšpekcie, avšak rozhodnutie nemá odkladný účinok a tak je právoplatné, čo znamená, že OSBD Michalovce porušuje aj naďalej zákon.

Tento článok vznikol najmä vďaka dôslednosti a iniciatíve občanov, ktorí sa rozhodli túto situáciu riešiť, pretože právom cítia krivdu. Dávajme si preto pozor, komu a za čo vlastne prispievame z vlastných peňaženiek.

Milan Kaplan

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *